Natuur en milieu in het Oldambt, Winschoten, Scheemda, Midwolda, Oostwold, 't Waar, Woldendorp, Bad Nieuweschans, Heiligerlee, Westerlee. Natuurlijk beheer openbare ruimte. Natuureducatie, educatie, natuurlijk tuinieren.
 

Verslag excursie Landgoed Reiderwolde: zaterdag 21 mei.

Het fraaie weer met temperaturen van rond de 20 °C lokte veel mensen naar het Oldambtmeer. Er waren veel watergebonden activiteiten. Trok onze excursie daarom minder deelnemers? Het fraaie nieuwe natuurgebied verdient meer deelnemers dan de 8 waarmee we nu op pad zijn gegaan. Maar met het enthousiaste groepje verbleven we toch 3 uur in het gevarieerde gebied.
Opvallend is het hoogte verschil: ca. 6 meter + NAP voor de drumlin (eindmorene) en 1 meter -NAP in de laagste venige gebieden. Zand, veen, keileem en potklei en de gradiënten zorgen voor gevarieerde leefgebieden voor planten en dieren. Er zijn twee ooievaarsnesten (nog onbewoond), maar de eerste Ooievaar is al wel gesignaleerd.
De eerste waarneming was het opvallende gedrag van tientallen kokmeeuwen boven het gebied. Vliegend maakten ze veelvuldig ingewikkelde capriolen om een insect uit de lucht te plukken. Langs het pad troffen we verscheidene bermplanten aan: Ooievaarsbek, Kleine klaver, Hopklaver, Echte koekoeksbloem, Rode klaver, Margriet. In de waterloop met zeer helder water Lisdodde en Riet. In het moerassige gedeelte een Rietgors bovenin een rietpluim.

Klaas Steenbergen legt uit welke weideplanten in Reiderwolde voorkomen en hoe je ze kunt herkennen.

In het weidegebied vinder we Zachte dravik, Ridderzuring, Schapezuring, Biggekruid, Schapegras, Hoornbloem, een laatste Akkerviooltje, Vossestaart, Zachte witbol, Sint Jacobskuiskruid. We treffen op verscheidene grassen en kruiden schuimcicaden aan.
In een afgeschermd bosgebied-in-wording treffen we veel Akkerdistel aan, en verder de Gelderse roos, Kardinaalsmuts, Speerdistel en een Gewone dotterbloem langs een slootrand. Zou die zich in het nieuwe gebied uit gaan breiden? Een Veldleeuwerik had een paal uitgezocht als uitkijkpost. Ze lieten zich hoog in de lucht goed horen. Ook de Fitis liet zijn welluidende gefluit uit het verruigde terrein klinken.
Langs de rand van het natuurgebied, waar landhuizen moeten verrijzen, treffen we in een soort wadi Harig wilgeroosje aan, en Veenpluis, Blaartrekkende boterbloem, Waterweegbree, Schildereprijs, Mannagras, Geknikte vossestaart, en in het heldere water ook nog fonteinkruiden (een smalbladige en breedbladige soort) en Smalle waterpest. In het water veel kikkervisjes en kikkers, en visjes. Een kikkervisje werd door een grote larve van de Geelgerande watertor gepakt. Boven water libellen: Platbuiken en Grote roodoogjuffers, en nog verscheidene andere juffers. Belangrijk is dat het verschraalde gebied met zijn heldere waterlopen niet wordt verstoord door bemesting vanuit Het Wold, het terrein dat voor woningbouw bestemd is.

Larve van Geelgerande watertor verschalkt kikkervis.
Doorgroeid fonteinkruid.

Het gebied maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het is een netwerk van natuurgebieden en verbindingszones waardoor dieren en planten zich kunnen verspreiden en het moet garanderen dat ze niet uitsterven. In dat kader is een faunapassage gemaakt in de Veenweg bij Beerta. Deze moet een natuurlijk verbinding vormen tussen Reiderwolde en natuurgebied De Tjamme.


Uitzicht op de natuurbegraafplaats. In de verte ligt Winschoten.
 
 
by R & T